Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘biustonosze do karmienia’

W czasie od 21. I.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W czasie od 21. I. do 19. II. otrzymywał wysokie dawki largaktylu, wahające się między 175 a 250 mg na dobę, po czym ustalono dawkę podtrzymującą – 150 mg na dobę. Próby obniżenia dawki powodowały wyraźne pogorszenie stanu psychicz- nego. Zwolniony 28. II. 1957 r. w stanie poprawy: Iączność z otoczeniem lepsza, jada sam, jest spokojniejszy, jednakże nadal zamknięty w sobie, przechadza się samotnie, samorzutnie nie nawiązuje kontaktu z otoczeniem, jest dziwaczny, zachowuje się niezrozumiale, niekiedy bez pówodu zaczyna płakać i odpychać stojącą obok osobę. Czasem nadsłuchuje jakby halucynował, z ojcem przywitał się. Ta mierna poprawa pogłębiała się . coraz bardziej w domu. Dziecko stale zażywało po 150 mg largakrylu na dobę. Badanie kontrolne dnia 4. XI. 1957 r. nie wykazało już żadnych objawów ze- społu paranoidalnego. Pozostały co prawda wybitne objawy ubytkowe, jednakże chło- piec stał się dostępny oddziaływaniu psychoterapeutycznemu i wychowawczemu. Każda próba obniżenia dawki largaktylu wywoływała pogorszenie: wzmożoną pobudliwość, stereotypie ruchowe itd. Zresztą duże te dawki largaktylu znosi znakomicie. Jeszcze wybitniejszą poprawę wykazało badanie kontrolne dnia 26. III. 1958 r.: chłopiec jest dość spokojny, zadaje ojcu często pytania świadczące o dużym zainteresowaniu przed- miotami świata otaczającego, okazuje rodzicom i bratu przywiązanie, chce chodzić do szkoły jak inne dzieci, w. domu uczy się nie bardzo chętnie, lecz robi postępy, ładnie rysuje, dobrze rachuje, afekt moduluje stosunkowo bardzo dobrze, prosi ojca, aby inu pokazał morze i okręty, podskakuje z radości, że życzeniu jego stanie się zadość. Jest w zachowaniu nieco dziwaczny, lecz zachowuje się taktownie, jest po- słuszny. Stan cielesny chłopca mimo wysokiej dawki podtrzymującej (150 mg) jest doskonały. Ten efekt leczenia utrzymuje się nadal w 1. 1959. Dawka podtrzymująca largaktylu wynosi nadal 150 mg na dobę. Rozpoznanie rzadkiej w wieku dziecięcym postaci paranoidalnej schizofrenii opiera się w tym przypadku na typowym obrazie klinicznym i jego rozwoju: prze- wlekły początek poprzedzony okresem “nerwowości”, który można by nazwać stadium neurasthenicum, pogłębiający się autyzm i de reizm, zanik uczuciowości wyższej, dziwaczność, rozkojarzenie, pobudzenie psychoruchowe, niezrozumiałe dla otoczenia ucieczki, urojenia prześladowcze, omamy słuchowe, zanik łączności afek- tywnej z otoczeniem, ambiwalentne stany uczuciowe z paratymią itd. Przebieg le- czenia jest również bardzo pouczający. [hasła pokrewne: , biustonosze do karmienia, olejki do włosów, balsam do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘biustonosze do karmienia’

W czasie od 21. I.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

OTĘPIENIE DZIECIĘCE (DEMENTJA INFANTILIS) Samodzielność nozologiezna iej jednostki bynajmniej nie została dotąd dowie- dziona. Być może, z czasem włączy się to cierpienie do kręgu schizofrenicznego, jako szczególną, piorunująco przebiegającą postać schizofrenii wczesnodziecięcej. Cier- pienie to opisane zostało po raz pierwszy w r, 1908 jako odrębna choroba przez pedagoga Hellera. Inni opisywali podobne obrazy kliniczne pod różnymi nazwami, np. dementia praecocissima, phrenasthenia paretico-aphasi.ca tarda lub schizophrenia infantilis. Sucharewa i Bradley zaliczają przypadki otępienia dziecięcego raczej do stanów pośpiączkowych lub do schizofrenii dziecięcej. Wyniki badań histopatolo- gicznych są wieloznaczne. Corberi stwierdził neurolizę komórek zwojowych oraz bujanie i przerost komórek glejowych, a więc obraz podobny do spotykanego w ama- urotycznym idiotyzmie. Weygandt mówi natomiast nie o neurolizie spowodowanej zwyrodnieniem Iipoidowym, lecz o rozpadzie komórek zwojowych, zatracie istoty Nissla, wakuolizacji ciał komórkowych i podrażnieniu gleju. Inni natomiast (Bovet, .Iequier, Rabitz) nie znaleźli w ogóle zmian histologicznych. Zappert i inni uważają otępienie dziecięce mlmo tych spornych wynikćw badania histologicznego za jed- nostkę samodzielną. Słusznie podnosi Lutz, a do zdania tego przychyla się Holub, że ostateczne zaklasyfikowanie otępienia dziecięcego zależeć będzie od przyszłych wyników badań neurohistologicznych.” Z danych piśmiennictwa wynika, że choroba ta jest rzadka, przy czym uwzględnić trzeba liski wci.ąż jeszcze poziom diagnostyki pedopsychiatrycznej. W Oddziale Psychiatrii Dziecięcej Kliniki Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdańsku rozpoznano tę jednostkę w okresie dwudziestolecia tylko w jednym przypadku. [przypisy: , implanty zębów, biustonosze do karmienia, dezynsekcja warszawa ]

Comments Off