Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘bielizna nocna’

Zarówno przypadki urazów, godzacych w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zarówno przypadki urazów, godzących w narząd czołowy, jak i doświadczenia wyniesione z psychochirurgii, nie pozostawiają wątpliwości, że uszkodzenie na- rządu czołowego nie prowadzi do otępienia intelektualnego ciężkiego. Podcb- nie też struktura osobowości i podstawowe życie afektywne nie doznają wy- raźniejszego upośledzenia. Cierpią natomiast owe najwyższe funkcje psychiczne, ria polu uczuciowości te jej najbardziej ludzkie przejawy, z zanikiem lub osła- bieniem inicjatywy, spontaniczności, napędu psychoruchowego; a w dziedzinie intelektu cierpi zdolność myślenia abstrakcyjnego i przyczynowo-logicznego. Mówiąc o ewolucji czynności poznawczych, często używa się słusznego w za- sadzie rozróżnienia między myśleniem archaicznym, pierwotnym, prelogicz- nym a myśleniem przyczynowo-logicznym. Rozróżnienie to wymaga o tyle korekty, że trudno mówić o samych czynnościach poznawczych bez równolegle z nimi się rozgrywających przejawów życia uczuciowego. Poprawnie należałoby dlatego mówić nie o myśleniu, lecz o psychice pierwotnej, archaicznej. Myśle- nie przyczynowo-logiczne tak jak i uczuciowość wyższą, jako najwyższe roz- wojowo formy czynności psychicznych, wiążemy dzisiaj czynnościowo z na- rządem czołowym. Myślenie archaiczne natomiast, odgrywające ogromną rolę u dziecka, u człowieka pierwotnego, w marzeniach sennych i w twórczości kul- turalnej oraz w psychopatologii, wiążemy raczej z narządem pozaczołowym (Mazurkiewicz). Za tym przypuszczeniem przemawia fakt, iż dynamiczną silą myślenia archaicznego jest niższa rozwojowo uczuciowość, nie wiele jeszcze wznosząca się nad poziom popędów instynktowych. Myślenie archaiczne odzna- cza się: plastycznością wyobrażeń, nieodróżnianiem fantazji od rzeczywistości przedmiotowej, egocentryzmem, rzutowaniem własnych pragnień i obaw na zewnątrz, skłonnością do magii i synkretyzmu, czyli logicznego sprzęgania wy: kluczających się sprzeczności i szeregiem innych cech. Te prymitywne cechy” które najlepiej śledzić można w marzeniu sennym przeciwstawiają myślenie archaiczne, czyli prelogiczne, myśleniu przyczynowo-logicznemu. Niektórzy zwracają uwagę na to, iż zarówno myślenie przyczynowo-logiczne jak i archaiczne mają wspólny charakter czynności intrapsychicznych, tzn. je- żeli nie zupełnie to •w każdym razie w małym stopniu zależnych od odbiera- nych z zewnątrz wrażeń. [przypisy: , firma sprzątająca, bielizna nocna, integracja sensoryczna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘bielizna nocna’

Zarówno przypadki urazów, godzacych w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Badania nad psychologią marzenia sennego nie pozo- stawiają wątpliwości co do tego, że wszelkie tworzywo marzenia senhego po- chodzi z doświadczenia aktualnego lub przeszłego. Określenie “intrapsy- chiczny” jako odpowiednik fizjologicznego terminu “wewnątrzkorowy” rozu- mieć trzeba tylko jako określenie względne, wskazujące na dysproporcję mię- dzy zasobem odebranych z zewnątrz doznań a ilością wyprodukowanych przez aktywną osobowość energii psychicznych. Obserwując rozwój psychiki dziecięcej, można dopatrzyć się jeszcze jednej fazy, którą wstawić należy między instynkt i myślenie archaiczne. Mianowicie w ciągu pierwszych paru lat życia dziecko zdobywa pierwsze wiadomości przed- miotowe i językowe, wytwarza w sobie pierwsze hamulce, ale ogranicza się do pytań o nazwę przedmiotu, o jego miejsce, nie interesując się myślowo światem zewnętrznym. Dopiero około 3 roku życia zaczyna stawiać pytanie “dlaczego?” i stąd wiek ten uważa się za przełomowy rozwojowo. Zycie psychiczne zaczyna się wówczas przekształcać jakościowo, dziecko zaczyna przejawiać pracę włas- nej myśli, opracowując indywidualnie nabyte doświadczenie osobnicze. Okres do 3 roku życia odpowiada elementarnym “analizatorskim” czynnościom, owym zawiązkom gnozji, związanej z odruchowością warunkową. W tymże okresie przedarchaicznym pojawiają się też pierwsze hamulce psychiczne, których na poziomie instynktów jeszcze nie ma. Okres myślenia archaicznego trwa u dziecka od 3 do 7 roku życia. Dopiero wówczas pojawia się najwyższa warstwa psy- chiczna, w czasie której stopniowo, pod wpływem pomyślnych wpływów wy- chowawczych, przychodzi do uspołecznienia egocentrycznych popędów i do kształcenia się myśli przyczynowo-logicznej. Okres ten trwa aż do okresu, który ustawodawstwa określają mianem pełnoletności. W istocie aż do pełnego osiąg- nięcia optimum rozwojowego upływa przeważnie jeszcze więcej czasu. W każ- dym razie w okresie tym rozwój życia uczuciowego i intelektualnego idzie w parze, jak w ogóle podział ten uważany jest powszechnie raczej za sztuczny, gdyż życie psychiczne wykazuje jedność czynnościową. Z powyższego można wysnuć parę wniosków dotyczących przyszłego rozwoju człowieka. [patrz też: , bielizna nocna, artykuły fryzjerskie, olejek cbd ]

Comments Off

« Previous Entries