Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘balsam do włosów’

Schizofrenia paranoidalna u dzieci

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dziecko stale zażywało po 150 mg largakrylu na dobę. Badanie kontrolne dnia 4. XI. 1957 r. nie wykazało już żadnych objawów zespołu paranoidalnego. Pozostały co prawda wybitne objawy ubytkowe, jednakże chłopiec stał się dostępny oddziaływaniu psychoterapeutycznemu        i wychowawczemu. Każda próba obniżenia dawki largaktylu wywoływała pogorszenie, wzmożoną pobudliwość, stereotypie ruchowe itd.    Zresztą duże te dawki largaktylu znosi znakomicie. Jeszcze wybitniejszą poprawę wykazało badanie kontrolne dnia 26. III. 1958 r. chłopiec jest dość spokojny, zadaje ojcu często pytania świadczące o dużym zainteresowaniu przedmiotami świata otaczającego, okazuje rodzicom i bratu przywiązanie, chce chodzić do szkoły jak inne dzieci, w. domu uczy się nie bardzo chętnie, lecz robi postępy, ładnie rysuje, dobrze rachuje, afekt moduluje stosunkowo bardzo dobrze, prosi ojca, aby inu pokazał morze i okręty, podskakuje z radości, że życzeniu jego stanie się zadość.         Jest w zachowaniu nieco dziwaczny, lecz zachowuje się taktownie, jest posłuszny. Stan cielesny chłopca mimo wysokiej dawki podtrzymującej (150 mg) jest doskonały. Ten efekt leczenia utrzymuje się nadal w  1959 r. Dawka podtrzymująca largaktylu wynosi nadal 150 mg na dobę. Rozpoznanie rzadkiej w wieku dziecięcym postaci paranoidalnej schizofrenii opiera się w tym przypadku na typowym obrazie klinicznym i jego rozwoju    przewlekły początek poprzedzony okresem “nerwowości”, który można by nazwać stadium neurasthenicum, pogłębiający się autyzm   i dereizm, zanik uczuciowości wyższej, dziwaczność, rozkojarzenie, pobudzenie psychoruchowe, niezrozumiałe dla otoczenia ucieczki, urojenia prześladowcze, omamy słuchowe, zanik łączności afektywnej z otoczeniem, ambiwalentne stany uczuciowe z paratymią itd. Przebieg leczenia jest również bardzo pouczający. [hasła pokrewne: , biustonosze do karmienia, olejki do włosów, balsam do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘balsam do włosów’

Schizofrenia paranoidalna u dzieci

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ogólnikowy podział faktów psychicznych. Jest to podział, jak wspominałem powyżej, abstrakcyjny, w rzeczywistości bowiem fakty podpadające pod pojęcie umysłu, a więc intelektualne, poznawcze, rozumu, rozsądku, myśli itd. nigdy nie występują naprawdę bez integralnego związku         z uczuciami. Podobnie też akty woli i działania przeżywamy nierozłącznie wraz ze zjawiskami umysłowymi i uczuciowymi. Dla uporządkowania materiału naukowego musimy jednak in abstracto brać pod lupę osobno poszczególne grupy cech, aby dokonać ich opisu naukowego i szukać następnie ich wyjaśnienia. Najbardziej przyjęty u nas jest następujący podział na cztery wielkie grupy, podział biologiczny, gdyż odtwarza zachowanie się istoty żywej i odczyn psychizmii wobec świata zewnętrznego. Zycie psychiczne jest mianowicie środkiem do utrzymania się         w walce o byt. Istotom martwym nie zależy na utrzymaniu swej całości, a w każdym razie nie ma dowodów na to, aby w jakikolwiek sposób przeciwdziałały grożącej im zagładzie. Wszelkie wyobrażenia zdają się być antropomorficznymi bajkami.  Więc istota żywa, obdarzona życiem psychicznym, pod wpływem aktualnych lub dawnych działań przedmiotów otaczających może przeżywać podmiotowe znaki tych przedmiotów, .jakby ich odzwierciedlenia, bez względu na to, czy przedmioty naprawdę istnieją czy nie. Znaki te czy obrazy stanowią pierwszą grupę faktów psychicznych. Zjawiska te służą do uobecniania w naszej świadomości przedmiotów zewnętrznych, ale nie mieści się  w nich żaden odpowiednik ich rzeczywistego istnienia. Istota żywa zajmuje jednak wobec przedmiotu przedstawienia pewną postawę przeświadczeni ową, wierzy bowiem lub jest przekonana, słusznie czy mylnie, zgodnie z rzeczywistością lub nie, że ten przedmiot istnieje lub nie istnieje. Stąd druga grupa faktów psychicznych, mianowicie: [patrz też: , rehabiliacja, balsam do włosów, trądzik ]

Comments Off