Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘balsam do włosów’

W dziale II, miesci sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W dziale II, miesci się ogólnikowy podział faktów psychicz – nych. Jest to podział, jak wspominałem powyżej, abstrakcyjny, w rzeczywi- stości bowiem fakty podpadające pod pojęcie umysłu, a więc intelektualne, poz- nawcze, rozumu, rozsądku, myśli itd. nigdy nie występują naprawdę bez inte- gralnego związku z uczuciami. Podobnie też akty woli i działania przeżywamy nierozłącznie wraz ze zjawiskami umysłowymi i uczuciowymi. Dla uporządko- wania materiału naukowego musimy jednak in abstracto brać pod lupę osobno poszczególne grupy cech, aby dokonać ich opisu naukowego i szukać następnie ich wyjaśnienia. Najbardziej przyjęty u nas jest następujący podział na cztery wielkie grupy, podział biologiczny, gdyż odtwarza zachowanie się istoty żywej i odczyn psychizmii wobec świata zewnętrznego. Zycie psychiczne jest miano- wicie środkiem do utrzymania się w walce o byt. Istotom martwym nie zależy na utrzymaniu swej całości, a w każdym razie nie ma dowodów na to, aby w jakikolwiek sposób przeciwdziałały grożącej im zagładzie. Wszelkie wyobra- żenia zdają się być antropomorficznymi bajkami. A więc istota żywa, obda- rzona życiem psychicznym, pod wpływem aktualnych lub dawnych działań przedmiotów otaczających może przeżywać podmiotowe znaki tych przedmio- tów, . jakby ich odzwierciedlenia, bez względu na to, czy przedmioty naprawdę istnieją czy nie. Znaki te czy obrazy stanowią pierwszą grupę faktów psychicz- nych, tj.: I. Przedstawienia. Zjawiska te służą do uobecniania w naszej świa- domości przedmiotów zewnętrznych, ale nie mieści się w nich żaden odpowied- nik ich rzeczywistego istnienia. Istota żywa zajmuje jednak wobec przedmiotu przedstawienia pewną postawę przeświadczeni ową, wierzy bowiem lub jest przekonana, słusznie czy mylnie, zgodnie z rzeczywistością lub nie, że ten przed- miot istnieje lub nie istnieje. Stąd druga grupa faktów psychicznych, miano- wicie: [patrz też: , rehabiliacja, balsam do włosów, trądzik ]

Comments Off

Posts Tagged ‘balsam do włosów’

W dziale II, miesci sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W czasie od 21. I. do 19. II. otrzymywał wysokie dawki largaktylu, wahające się między 175 a 250 mg na dobę, po czym ustalono dawkę podtrzymującą – 150 mg na dobę. Próby obniżenia dawki powodowały wyraźne pogorszenie stanu psychicz- nego. Zwolniony 28. II. 1957 r. w stanie poprawy: Iączność z otoczeniem lepsza, jada sam, jest spokojniejszy, jednakże nadal zamknięty w sobie, przechadza się samotnie, samorzutnie nie nawiązuje kontaktu z otoczeniem, jest dziwaczny, zachowuje się niezrozumiale, niekiedy bez pówodu zaczyna płakać i odpychać stojącą obok osobę. Czasem nadsłuchuje jakby halucynował, z ojcem przywitał się. Ta mierna poprawa pogłębiała się . coraz bardziej w domu. Dziecko stale zażywało po 150 mg largakrylu na dobę. Badanie kontrolne dnia 4. XI. 1957 r. nie wykazało już żadnych objawów ze- społu paranoidalnego. Pozostały co prawda wybitne objawy ubytkowe, jednakże chło- piec stał się dostępny oddziaływaniu psychoterapeutycznemu i wychowawczemu. Każda próba obniżenia dawki largaktylu wywoływała pogorszenie: wzmożoną pobudliwość, stereotypie ruchowe itd. Zresztą duże te dawki largaktylu znosi znakomicie. Jeszcze wybitniejszą poprawę wykazało badanie kontrolne dnia 26. III. 1958 r.: chłopiec jest dość spokojny, zadaje ojcu często pytania świadczące o dużym zainteresowaniu przed- miotami świata otaczającego, okazuje rodzicom i bratu przywiązanie, chce chodzić do szkoły jak inne dzieci, w. domu uczy się nie bardzo chętnie, lecz robi postępy, ładnie rysuje, dobrze rachuje, afekt moduluje stosunkowo bardzo dobrze, prosi ojca, aby inu pokazał morze i okręty, podskakuje z radości, że życzeniu jego stanie się zadość. Jest w zachowaniu nieco dziwaczny, lecz zachowuje się taktownie, jest po- słuszny. Stan cielesny chłopca mimo wysokiej dawki podtrzymującej (150 mg) jest doskonały. Ten efekt leczenia utrzymuje się nadal w 1. 1959. Dawka podtrzymująca largaktylu wynosi nadal 150 mg na dobę. Rozpoznanie rzadkiej w wieku dziecięcym postaci paranoidalnej schizofrenii opiera się w tym przypadku na typowym obrazie klinicznym i jego rozwoju: prze- wlekły początek poprzedzony okresem “nerwowości”, który można by nazwać stadium neurasthenicum, pogłębiający się autyzm i de reizm, zanik uczuciowości wyższej, dziwaczność, rozkojarzenie, pobudzenie psychoruchowe, niezrozumiałe dla otoczenia ucieczki, urojenia prześladowcze, omamy słuchowe, zanik łączności afek- tywnej z otoczeniem, ambiwalentne stany uczuciowe z paratymią itd. Przebieg le- czenia jest również bardzo pouczający. [hasła pokrewne: , biustonosze do karmienia, olejki do włosów, balsam do włosów ]

Comments Off