Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘badania psychologiczne’

Kora mózgowa jako stacja przekształceniowa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Za trzecią stację przekształcającą uważa się korę mózgową. Chodzi tu o trzy podstawowe czynności: 1) zjawiska hamowania czynności niżej położonych odcinków ośrodkowego układu nerwowego, a więc czynności podkorowych i rdzeniowych, 2). odruchowość warunkową i 3) kategorię ruchów dowolnych. Zestawienie tych trojakich czynności jest ilustracją chronologicznego postępu rozwojowego, który szedł od czynności fizjologicznych poprzez psychofizjologiczne aż do psychicznych. Kora mózgowa jest jedyną częścią układu nerwowego ośrodkowego zdolną do dalszej, wprost  nieograniczonej ewolucji. Czynności innych poziomów osi mózgowordzeniowej są preformowane. Równolegle z cefalizacją. szła więc psychizacja kręgowców. Ewolucja życia psychicznego, która u człowieka osiągnęła szczytowy poziom, była możliwa dzięki pojawieniu się pamięciowoosobniczych właściwości kory mózgowej. Za trzecią stację przekształcającą instynktowe neurodynamizmy podkorowe uważa się dlatego korę pozaczołową. Tutaj spotykamy działalność “analizatorską” Pawłowa, ale też. i wszystko to, co jest związane z elementarnym rozwojem psychiki dziecięcej, a więc pierwsze zasoby poznawcze, początki życia uczuciowego wyższego i pierwsze hamulce psychiczne w stosunku do uczuć niższych. Na tym więc poziomie przekształcają się czynności instynktowe w elementarną psychikę. Proces ten da się wytłumaczyć właściwościami mnemicznymi kory pozaczołowej a to dwojakiego charakteru: 1) mechanizm chronogenny powoduje zapamiętywanie do- znań współczesnych jako całości, przy czym kojarzy się wszystko ze wszystkim, bez wyboru, jak u dzieci  2) mechanizm zapamiętywania wybiórczego, pod wpływem uwagi i zainteresowania, dzięki czemu powstaje porządek w zasobach pamięciowych. Całą więc korę pozaczołową uważamy za dość jednolity narząd. Ze względu na jednolitość planu strukturalnego w ewolucji i tu przypuszcza się (Mazurkiewicz), że podłożem uczuciowości pierwotnej jest nie wyodrębniony dotąd anatomicznie układ wegetatywny. [więcej w: , oczyszczanie organizmu, odżywka do włosów, badania psychologiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘badania psychologiczne’

Kora mózgowa jako stacja przekształceniowa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przyjęty do Kliniki Chorób Psychicznych AMG dnia 21. x. 195.4 r. Stan somatyczny i neurologiczny bez zmian. Chory dziwaczny, zmanierowany, spędza czas na czytaniu Pisma św. i robieniu zeń wyciągów, czasem usiłuje nawrócić współchorych, używając przy tym wielu przytoczeń               z Pisma Św. i piśmiennictwa sekciarskiego. W czasie badania usiłuje też nawrócić lekarza. Twierdzenia jego są mieszaniną urywków Pisma Św.     i piśmiennictwa dewocyjnego, przepowiedni końca świata, wezwań do pokuty itd. Chory zdradza przy tym daleko posunięty dereizm.                 W stosunku do swojej osobowości chory zdradza podwójną księgowość: uznaje z pokorą, że jest prostaczkiem, zarazem jednak daje do zrozumienia, że ma od Boga wielkie posłannictwo do spełnienia. Afekt moduluje tylko w granicach podniosłej pogody. W czasie dyskusji zapala się, napinając afekt i gestykulując stereotypowo. Nie udaje się ani na chwilę zachwiać jego wiary, nawet gdy się mu dowiedzie wyraźnych sprzeczności. Powołuje się wówczas na zasadę, credoquia absurdum. Podaje, że nigdy nie doznawał omamów, w okresie badania również ich nie stwierdzono. Chory żyje w świecie autystycznym, zaprzątnięty całkowicie swoim systemem urojeń religijnoreformatorskich. Uczuciowość wyższa ześrodkowała się tylko na tych zagadnieniach. Wszelkie ambicje życiowe, aspiracje i dążenia, uczucia społeczne, narodowe lub rodzinne, a także troska o własną przyszłość – wszystko to• zdaje się być u chorego w stanie zaniku. Rozpoznanie schizofrenii prostej opiera się w tym przypadku na ocenie spaczonej dynamiki rozwoju psychicznego i rozchwiania struktury osobowości. Linia życiowa uległa już we wczesnych latach młodzieńczych załamaniu, z biegiem czasu doszło do degradacji. Z czasem zaczął się pogłębiać autyzm, chory popadł ze środowiskiem                  w dereistyczny rozłam. Logika jego nabrała cech schizofrenicznego niezdyscyplinowania (rozkojarzenia), afekt stał się nie dostosowany                     i zesztywniał na poziomie pod- niosłej pogody, wśród zjawisk ambiwalencji i podwójnej księgowości, zwłaszcza w stosunku do własnej osobowości, której struktura wykazuje cechy rozszczepienia. [hasła pokrewne: , trener personalny, salon fryzjerski mokotów, badania psychologiczne ]

Comments Off