Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘artykuły fryzjerskie’

Berze (1930) zwrócil natomiast nie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Berze (1930) zwrócił natomiast nie bez słuszności uwagę na zaburzenie poczucia związku z jaźnią (Ich-Qualitćit) i osłabienie poczucia własnej aktywności przeżyć psychicznych. Schizofrenik przeżywa czasem swoje akty psychiczne jako niezupełnie zależne od niego samego. Zwłaszcza w ostrych stanach chory często mówi o narzu- caniu mu myśli i uczuć, o hipnotyzowaniu go lub zaczarowaniu. Z upływem czasu traktuje te omamy psychiczne jako myśli i doznania nie swoje własne, a więc oder- wane od jego jaźni. Wyrsch objaw ten uważa za patognomoniczny. Niewątpliwie jest on typowy. Przypomina on zresztą fizjologiczne przeżycia, znane każdemu, kto śledził swoje przeżycia hipnagogtczne lub senne. Szczególny nacisk położyć trzeba na wagę. wywiadów, gdyż tylko dzięki nim stwierdzić można załamanie linii życio- wej i dynamiki rozwoju osobowości, prowadzące do społecznej degradacji. Zjawisko to, nierozerwalnie związane z zanikiem uczuciowości wyższej, jest jednym z naj- pewniejszych objawów przewlekłej schizofrenii. Rozpoznanie różnicowe. Pierwszym zadaniem psychiatry, który stwier- dza czynnościowy zespół psychotyczny typu schizofrenicznego, jest rozstrzygnąć, czy na dnie tej psychozy leży swoisty proces przewlekły, czy nie. W tym drugim przy- padku obowiązkiem psychiatry jest stwierdzić jakość podłoża, na którym psychoza ta nieswoiście wyrosła. Wymaga to z natury rzeczy dobrego opanowania neurologii, interny i innych dziedzin, które dostarczają etiologii zespołom schizofrenoidalnym. Niestety, nie udało się dotąd przekonać ogółu psychiatrów, że opisywane od dawna- “symptomatyczne psychozy o zabarwieniu schizofrenicznym” są tymi samymi zespo- łami schizofrenicznymi, które wyciskają swoiste piętno na obrazach klinicznych schi- zofrenii “złożonej”. Różnicowanie w tych przypadkach musi więc dotyczyć podłoża, gdyż fenomenologiczna strona jest taka sama i była nie do odróżnienia. [przypisy: , Karmy dla psów, artykuły fryzjerskie, odzież dla dzieci ]

Comments Off

Posts Tagged ‘artykuły fryzjerskie’

Berze (1930) zwrócil natomiast nie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie różnicowane. O trudnościach rozpoznawczych w schi- zofrenii dziecięcej mówiliśmy już na wstępie. Rozpoznanie opierać się musi na ty- powych objawach, określanych czasem w piśmiennictwie jako osiowe. Wśród nich na pierwszym miejscu postawić trzeba znamienne zaburzenia uczuciowości. Lutz zwraca uwagę na fakt, że nierzadko brak jest uderzających zaburzeń afektu, tak iż łączność z otoczeniem może być w ciągu długiego czasu nie najgorzej utrzymana. Leży w tym źródło wielu pomyłek rozpoznawczych. Powszechnie podnosi się ogromne znaczenie czynnika czasu. Rozpoznanie schizofrenii przeważnie może być postawione na podstawie dłuższej obserwacji dziecka. Jednorazowe stwierdzenie typowych obja- wów może zawieść. Po upływie pewnego czasu może się okazać, że chodziło o ostry zespół schizofrenoidalny na podłożu nie zawsze dającym się ustalić. Sprawa może się wówczas skończyć pomyślnie, bez najmniejszych ubytków. Niedostateczne wniknięcie w warunki środowiskowe może być również przyczyną błędów rozpoznawczych. Po dłuższej obserwacji może wyjść na jaw psychonerwica, psychopatia lub charaktero- patia pośpiączkowa. W tym ostatnim przypadku nie zawsze badanie neurologiczne może przyjść z pomocą. Badanie neurologiczne schizofrenii dziecięcej z zasady nie wykrywa odchyleń od stanu prawidłowego. Jednakże i przebyte śpiączkowe zapa- lenie mózgu może w pewnych przypadkach nie pozostawić żadnych neurologicznych objawów, tak iż rozpoznanie opiera się wyłącznie na ocenie zaburzeń charaktero- logicznych. Jeżeli się rozważy całokształt obrazu klinicznego z uwzględnieniem czyn- nika czasu, to rozpoznanie da się zawsze przechylić na jedną lub drugą stronę. Do- kładna ocena afektu ma tutaj największe znaczenie. W pewnych przypadkach przy- datny może być. fakt pojawienia się w wieku szkolnym typowych dla schizofrenii omamów oraz prostych urojeń, co nigdzie indziej się nie zdarza. Rozróżnienie daleko posuniętych stanów końcowego otępienia schizofrenicznego od ciężkich postaci nie- dorozwoju może nastręczać duże trudności. Tam gdzie rozporządzamy wywiadem, możemy się dowiedzieć, że dziecko do pewnego ok.resu rozwijało się prawidłowo. Przy braku wywiadu musimy się orientować według znamiennych dla schizofrenii objawów. Na przykład łączność afektywna bywa zachowana nawet w ciężkim głup- tactwie. [hasła pokrewne: , artykuły fryzjerskie, proktolog, odżywka do rzęs ]

Comments Off

« Previous Entries