Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘artykuły fryzjerskie’

Badania nad psychologia marzenia sennego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Badania nad psychologią marzenia sennego nie pozo- stawiają wątpliwości co do tego, że wszelkie tworzywo marzenia senhego po- chodzi z doświadczenia aktualnego lub przeszłego. Określenie “intrapsy- chiczny” jako odpowiednik fizjologicznego terminu “wewnątrzkorowy” rozu- mieć trzeba tylko jako określenie względne, wskazujące na dysproporcję mię- dzy zasobem odebranych z zewnątrz doznań a ilością wyprodukowanych przez aktywną osobowość energii psychicznych. Obserwując rozwój psychiki dziecięcej, można dopatrzyć się jeszcze jednej fazy, którą wstawić należy między instynkt i myślenie archaiczne. Mianowicie w ciągu pierwszych paru lat życia dziecko zdobywa pierwsze wiadomości przed- miotowe i językowe, wytwarza w sobie pierwsze hamulce, ale ogranicza się do pytań o nazwę przedmiotu, o jego miejsce, nie interesując się myślowo światem zewnętrznym. Dopiero około 3 roku życia zaczyna stawiać pytanie “dlaczego?” i stąd wiek ten uważa się za przełomowy rozwojowo. Zycie psychiczne zaczyna się wówczas przekształcać jakościowo, dziecko zaczyna przejawiać pracę włas- nej myśli, opracowując indywidualnie nabyte doświadczenie osobnicze. Okres do 3 roku życia odpowiada elementarnym “analizatorskim” czynnościom, owym zawiązkom gnozji, związanej z odruchowością warunkową. W tymże okresie przedarchaicznym pojawiają się też pierwsze hamulce psychiczne, których na poziomie instynktów jeszcze nie ma. Okres myślenia archaicznego trwa u dziecka od 3 do 7 roku życia. Dopiero wówczas pojawia się najwyższa warstwa psy- chiczna, w czasie której stopniowo, pod wpływem pomyślnych wpływów wy- chowawczych, przychodzi do uspołecznienia egocentrycznych popędów i do kształcenia się myśli przyczynowo-logicznej. Okres ten trwa aż do okresu, który ustawodawstwa określają mianem pełnoletności. W istocie aż do pełnego osiąg- nięcia optimum rozwojowego upływa przeważnie jeszcze więcej czasu. W każ- dym razie w okresie tym rozwój życia uczuciowego i intelektualnego idzie w parze, jak w ogóle podział ten uważany jest powszechnie raczej za sztuczny, gdyż życie psychiczne wykazuje jedność czynnościową. Z powyższego można wysnuć parę wniosków dotyczących przyszłego rozwoju człowieka. [patrz też: , bielizna nocna, artykuły fryzjerskie, olejek cbd ]

Comments Off

Posts Tagged ‘artykuły fryzjerskie’

Badania nad psychologia marzenia sennego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Na oddziale wybitny negatywizm bierny i czynny, zastyga w tej samej postawie ciała (stereotypia postawy), nie chce się ubierać ani myć, musi być kar- miona sztucznie, .na próby nawiązania kontaktu uśmiecha się jakby teatralnie, afekt wykazuje wszelkie cechy sztywności i niedostosowania. Chorej zaszczepiono zim- nicę, gdyż druga seria wstrząsów elektrycznych nie dała poprawy. Wyniku leczniczego po 8 napadach gorączki nie można było zauważyć. Chorą zwolniono na życzenie rodziców do domu, po czym umieszczono ją 21. I. 1949 r. w Klinice Chorób Psychicznych AMG. Tutaj stwierdzono daleko posunięte objawy katatonii hipokinetycznej z rozpadem struktury osobowości, wybitnymi za- burzeniami życia afektywnego i czynności intelektualnych, przy czym na pierwszy plan wybijały się zaburzenia napędu psychoruchowego: zahamowanie psychoruchowe, zmanierowanie, grymasy mimiczne, usta w ciup, dziwaczne stereotypie ruchowe i po- stawy, mutyzm, zanik życia popędowego, osłupienie. Nie stwierdzono nigdy objawów kataleptycznych. U chorej przeprowadzono leczenie wstrząsami insulinowymi, uzy- skując znaczną remisję, polegającą na niemal zupełnym cofnięciu się zespołu kata- tonicznego. Przy zwolnieniu z kliniki dnia 19. III. 1949 r. można jednak było stwierdzić wiele ubytków: niedostateczny krytycyzm w ocenie przebytej psychozy, pewną dziwacz- ność w wyrazie twarzy, w gestach i w zachowaniu, niezupełnie dobrą łączność uczu- ciową z otoczeniem, pewne niezdyscyplinowanie logiczne w rozumowaniu, chora moduluje afekt niezupełnie sprawnie, jej uczuciowość wyższa wykazuje braki. Mimo to po zwolnieniu stan jej był tak dobry, że ukończyła kurs pisania na maszynie i pra- cowała dobrze jako stenotypistka, ponadto grywała na fortepianie i utrzymywała w pewnym stopniu życie towarzyskie. Rodzina uważała, że chora powróciła zupełnie do zdrowia, tj. do stanu sprzed wystąpienia ostrego zespołu katatonicznego. Remisja ta utrzymywała się blisko 3 lata. Dokonywane w tym czasie badania kontrolne wy- kazały obecność stanu ubytkowego, opisanego pówyżej, w którym rodzina nie wi- działa choroby. [przypisy: , Studnie głębinowe, artykuły fryzjerskie, surówki bawełniane ]

Comments Off

« Previous Entries