Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘artykuły fryzjerskie’

Na oddziale wybitny negatywizm bierny

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Na oddziale wybitny negatywizm bierny i czynny, zastyga w tej samej postawie ciała (stereotypia postawy), nie chce się ubierać ani myć, musi być kar- miona sztucznie, .na próby nawiązania kontaktu uśmiecha się jakby teatralnie, afekt wykazuje wszelkie cechy sztywności i niedostosowania. Chorej zaszczepiono zim- nicę, gdyż druga seria wstrząsów elektrycznych nie dała poprawy. Wyniku leczniczego po 8 napadach gorączki nie można było zauważyć. Chorą zwolniono na życzenie rodziców do domu, po czym umieszczono ją 21. I. 1949 r. w Klinice Chorób Psychicznych AMG. Tutaj stwierdzono daleko posunięte objawy katatonii hipokinetycznej z rozpadem struktury osobowości, wybitnymi za- burzeniami życia afektywnego i czynności intelektualnych, przy czym na pierwszy plan wybijały się zaburzenia napędu psychoruchowego: zahamowanie psychoruchowe, zmanierowanie, grymasy mimiczne, usta w ciup, dziwaczne stereotypie ruchowe i po- stawy, mutyzm, zanik życia popędowego, osłupienie. Nie stwierdzono nigdy objawów kataleptycznych. U chorej przeprowadzono leczenie wstrząsami insulinowymi, uzy- skując znaczną remisję, polegającą na niemal zupełnym cofnięciu się zespołu kata- tonicznego. Przy zwolnieniu z kliniki dnia 19. III. 1949 r. można jednak było stwierdzić wiele ubytków: niedostateczny krytycyzm w ocenie przebytej psychozy, pewną dziwacz- ność w wyrazie twarzy, w gestach i w zachowaniu, niezupełnie dobrą łączność uczu- ciową z otoczeniem, pewne niezdyscyplinowanie logiczne w rozumowaniu, chora moduluje afekt niezupełnie sprawnie, jej uczuciowość wyższa wykazuje braki. Mimo to po zwolnieniu stan jej był tak dobry, że ukończyła kurs pisania na maszynie i pra- cowała dobrze jako stenotypistka, ponadto grywała na fortepianie i utrzymywała w pewnym stopniu życie towarzyskie. Rodzina uważała, że chora powróciła zupełnie do zdrowia, tj. do stanu sprzed wystąpienia ostrego zespołu katatonicznego. Remisja ta utrzymywała się blisko 3 lata. Dokonywane w tym czasie badania kontrolne wy- kazały obecność stanu ubytkowego, opisanego pówyżej, w którym rodzina nie wi- działa choroby. [przypisy: , Studnie głębinowe, artykuły fryzjerskie, surówki bawełniane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘artykuły fryzjerskie’

Na oddziale wybitny negatywizm bierny

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Berze (1930) zwrócił natomiast nie bez słuszności uwagę na zaburzenie poczucia związku z jaźnią (Ich-Qualitćit) i osłabienie poczucia własnej aktywności przeżyć psychicznych. Schizofrenik przeżywa czasem swoje akty psychiczne jako niezupełnie zależne od niego samego. Zwłaszcza w ostrych stanach chory często mówi o narzu- caniu mu myśli i uczuć, o hipnotyzowaniu go lub zaczarowaniu. Z upływem czasu traktuje te omamy psychiczne jako myśli i doznania nie swoje własne, a więc oder- wane od jego jaźni. Wyrsch objaw ten uważa za patognomoniczny. Niewątpliwie jest on typowy. Przypomina on zresztą fizjologiczne przeżycia, znane każdemu, kto śledził swoje przeżycia hipnagogtczne lub senne. Szczególny nacisk położyć trzeba na wagę. wywiadów, gdyż tylko dzięki nim stwierdzić można załamanie linii życio- wej i dynamiki rozwoju osobowości, prowadzące do społecznej degradacji. Zjawisko to, nierozerwalnie związane z zanikiem uczuciowości wyższej, jest jednym z naj- pewniejszych objawów przewlekłej schizofrenii. Rozpoznanie różnicowe. Pierwszym zadaniem psychiatry, który stwier- dza czynnościowy zespół psychotyczny typu schizofrenicznego, jest rozstrzygnąć, czy na dnie tej psychozy leży swoisty proces przewlekły, czy nie. W tym drugim przy- padku obowiązkiem psychiatry jest stwierdzić jakość podłoża, na którym psychoza ta nieswoiście wyrosła. Wymaga to z natury rzeczy dobrego opanowania neurologii, interny i innych dziedzin, które dostarczają etiologii zespołom schizofrenoidalnym. Niestety, nie udało się dotąd przekonać ogółu psychiatrów, że opisywane od dawna- “symptomatyczne psychozy o zabarwieniu schizofrenicznym” są tymi samymi zespo- łami schizofrenicznymi, które wyciskają swoiste piętno na obrazach klinicznych schi- zofrenii “złożonej”. Różnicowanie w tych przypadkach musi więc dotyczyć podłoża, gdyż fenomenologiczna strona jest taka sama i była nie do odróżnienia. [przypisy: , Karmy dla psów, artykuły fryzjerskie, odzież dla dzieci ]

Comments Off

« Previous Entries