gabinet psychologiczny
badania psychologiczne

Zespół psychoorganiczny

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ani w czasie trwania ostrej fazy psychotycznej, ani w okresach remisji nie stwierdza się więc objawów zespołu psychoorganicznego. Jeżeli mimo to zapatrujemy się na sprawę jako na proces hipotetycznie organiczny, to opieramy się tu na następujących argumentach; 1) przewlekły charakter choroby jako całości; 2) trwała skłonność osobnicza do pojawiania się nawrotów psychotycznych; 3) nie ulegająca wątpliwości rola dziedziczności; czynnik ten nie ma znaczenia bezwzględnego i nie stanowi nieuchronnego fatum; 4) podłoże organiczne cyklofrenii może ulegać powikłaniom ze strony psychoz czynnościowych swoistych (mania i depresja) i nieswoistych ; 5. oporność podłoża na znane nam dotychczas metody lecznicze. Nie umiemy dotąd zapobiegać nawrotom. Udaje się nam przerwać ostre stany depresji lub manii, lecz nie udaje się nam zatrzymać w dalszym rozwoju owego nie zbadanego bliżej podłoża organicznego, które warunkuje epigenetyczni e pojawianie się wciąż na nowo faz obostrzenia; 6) w bardzo wielu przypadkach przewlekła sprawa cyklofreniczna widocznie ma charakter postępujący, gdyż widujemy                z upływem lat, że pojawiające się fazy cyklofreniczne trwają coraz dłużej, przebiegają ciężej i bujniej, remisje stają się coraz krótsze, a czasem        w ogóle zanikają, tak .ze chory w ciągu wielu lat trwa w stanie melancholii lub manii; 7) 50 rok życia zdaje się być wiekiem krytycznym dla tej choroby. W okresie tym nawroty stają się częstsze i cięższe lub przechodzą w stan przewlekły. Do- tyczy to na szczęście znacznej mniejszości przypadków. cyklofrenii. Czasem w tym końcowym okresie sprawa przechodzi w sposób ciągły w obraz kliniczny psychozy inwolucyjnej lub przedstarczej, gdzie objawy zespołu psychoorganicznego są już bezsprzeczne. Czy w przypadkach tych zejście to jest tylko zbiegiem okoliczności, czy też wynika z właściwości samej choroby, nie wiadomo; 8) chociaż czynniki zewnątrzustrojowe odgrywają niewątpliwie rolę    co najmniej wyzwalającą w pojawianiu się poszczególnych faz psychotycznych, to jednak choroba sama ma charakter endogenny. [więcej w: autyzm terapia, integracja sensoryczna, Zabawy dla dzieci z autyzmem ]

Comments Off

Psychoza maniakalnodepresyjna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jest to psychoza, którą znamionuje okresowy przebieg, przy czym poszczególne okresy chorobowe mogą polegać na występowaniu albo tylko stanów depresji, albo tylko stanów maniakalnych, albo też na przemian, w różnej kolejności, stanów już to depresyjnych, już to maniakalnych. Między poszczególnymi okresami są remisje, w czasie których stwierdza się zasadniczo stan bezobjawowy (eunoia). Cyklofrenia jest chorobą częstą, po najczęstszej chorobie psychicznej, schizofrenii, zdaje się zajmować drugie miejsce. Niejednolitość sprawdzianów statystyki psychiatrycznej sprawia, że w chwili obecnej trudno sobie wyrobić sąd o częstości występowania tych dwóch chorób. Stoimy na stanowisku,       że zarówno ze schizofrenii, jak i z cyklofrenii należy wyłączyć przypadki ostrych psychoz czynnościowych typu schizo lub cyklofrenoidalnego, które powstały na tle nieswoistym. Za cyklofrenię prawdziwą uważamy więc tylko te przypadki, które zdradzają przewlekłość swojego podłoża. Są pewne wskazówki patofizjologiczne, że i w okresie remisji, a więc w stanie bezobjawowym, utrzymują się pewne cielesne odchylenia od stanu prawidłowego, które w myśl teorii nerwizmu muszą być zależne od mózgu. Badacze radzieccy z ogromną usilnością pracują nad tym zagadnieniem (poza dawniejszymi pracami Bechterewa, Osipow, Ostankow, Ratner, Protopopow i in.). Nie stwierdzono wprawdzie zaburzeń   dla cyklofrenii swoistych, lecz i te, które stwierdzono, rzucają światło na trwały charakter nierównowagi procesów hamowania i pobudzenia   w układzie nerwowym ośrodkowym. W okresach remisji stwierdza się np. nadal wzmożoną pobudliwość układu sercowokrążeniowego . Układ neurowegetatywny i wewnątrzwydzielniczy zdają się być w stanie trwałej nierównowagi, która do szczytu dochodzi w powtarzających się okresach manii i depresji. Nie ulega wątpliwości, że dalsze badania doprowadzą do wykrycia może nawet zmian strukturalnych w mózgu,  od których zależy ten przewlekły stan nierównowagi. Cyklofrenia jest więc chorobą przewlekłą, która tylko urozmaicona bywa epizodami maniakalnymi lub depresyjnymi. Te ostre epizody maniakalne lub depresyjne pozostawiają za każdym razem wrażenie, że chodzi tylko   o chorobę ostrą. [patrz też: autyzm terapia, integracja sensoryczna, Zabawy dla dzieci z autyzmem ]

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »